Skip to main content

Projekty Unijne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA – DRUK Artur Bach realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0207/17 pn. „Smart & Safe Box jako innowacja na rynku opakowań” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0207/17-00 zawartą dnia 21 grudnia 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I

Planowane efekty w wyniku realizacji to: dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia wyników własnych prac B+R, zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.

Wartość projektu  7 083 420,16 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  2 879 439,08 PLN.

Projekt nr RPPD.01.03.00-20-0287/18-00:    Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu

Wartość projektu: 12 880 441,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  4 712 356,76 PLN

Okres realizacji w latach: 2018-2020

Cel projektu: Wzmocnienie na rynku pozycji konkurencyjnej oraz wzrost poziomu innowacyjności firmy Arka Druk poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opakowania Nano Protection Box, charakteryzującego się oddziaływaniem antybakteryjnym i antygrzybiczym.

Planowane efekty: w wyniku przeprowadzonych działań projektowych do 2021 r. nastąpi faktyczny wzrost innowacyjności oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, czego wymiernym efektem będzie wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014- 2020

Projekt:    Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych opakowań o podwyższonych właściwościach użytkowych

Wartość projektu: 38 568 249,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  17 247 540,00 PLN

Okres realizacji w latach: kwiecień 2019-marzec 2021

Celem projektu jest:

– wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych częściowo na zlecenie wnioskodawcy przez zewnętrzne podmioty, w tym Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz zewnętrznego naukowca oraz częściowo samodzielnie przez pracowników przedsiębiorstwa ARKA – DRUK;

– rozpoczęcie produkcji nowych, innowacyjnych opakowań z kaszerowanej tektury falistej. Opakowania będą zabezpieczone mikrobiologicznie dzięki zastosowaniu nanocząstki zredukowanego tlenku grafenu. Dodatkowymi cechami będą podwyższona odporność na ścieranie, na zgniatanie i ściskanie oraz podwyższona barierowość na ciecze i tłuszcze.

Planowane efekty:

Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu zaspokoi zidentyfikowane potrzeby odbiorców. Rozszerzenie oferty umożliwi firmie wejście na nowe rynki zbytu, wygenerowanie dodatkowego strumienia przychodów oraz zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na większe uniezależnienie się firmy od podwykonawców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020